Obchodní podmínky


Obchodní podmínky servisu www.StavbaRodinnehoDomu.cz

§ 1
Všeobecné podmínky

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti uživatelů a Administrátora systému www.StavbaRodinnehoDomu.cz (dále jen servis) a také poskytování služeb, prodej produktů dostupných na internetových stránkách servisu.
 2. Každý může prohlížet stránky bez žádných závazků, ale při provádění některých činností (například: objednávka) se tato osoba stává uživatelem a prohlašuje, že si přečetla tyto Obchodní podmínky a pravidla Ochrany osobních údajů, plně souhlasí s jejich obsahem a zavazuje se je striktně dodržovat – v opačném případě každý, kdo nesouhlasí s výše uvedeným, by neměl servis používat, a Administrátor má právo odmítnout takové osobě poskytování služeb a prodej produktů nabízených na internetových stránkách servisu.
 3. Vlastníkem a Administrátorem servisu je společnost „FILAR Krystyna Goldmann” se sídlem v Poniec, ul. Harcerska 2c (dále jen Administrátor).
 4. K používaní servisu je potřebné standardní vybavení spolu se softwarem, který umožňuje prohlížení webových stránek, e-mailová schránka a také schopnosti a dovednosti komunikovat prostřednictvím e-mailu.
 5. Pro řádnou funkci služby je nutné mít software pro prohlížení webových stránek s technologií obsluhy souborů ‘cookies’ – v případě nedostupnosti technologie cookies v softwaru se může stát, že servis nebude fungovat správně, za což Administrátor nenese odpovědnost. Administrátor doporučuje instalaci softwaru pro odblokování možnosti používání této technologie. Cookies jsou malé textové informace, které se ukládají v paměti informačních systémů (počítače) osob, které navštívily servis. Slouží k personalizaci služeb servisu pro danou osobu a poskytují statistické informace o provozu v servisu.
 6. § 2
  Hlavní předmět činnosti servisu

  1. Předmětem činnosti servisu je distribuce kurzu na DVD. Kurz je kupujícímu dodáván prostřednictvím Polské pošty nebo kurýrní služby.

  § 3
  Obecné podmínky užívání systému

  Část A. Pravidla pro zadávání a realizaci objednávek.

  1. Prostřednictvím servisu mohou klienti zakoupit nabízený kurz (Transakce).
  2. Pro dokončení transakce je nutné zaslat objednávku prostřednictvím aktivace příslušných možností v nabídce na stránkách servisu a postupovat v souladu s dalšími pokyny v každé fázi tvorby objednávky.
  3. Podmínkou pro úspěšné odeslání objednávky je poskytnutí nezbytných údajů a informací a také dokončení dalších požadavků, podrobně popsaných na webových stránkách servisu nebo v korespondenci.
  4. Každá objednávka je ověřována automatizovaným způsobem, prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu uvedenou v objednávce. E-mail informující o pozitivním přijetí objednávky k realizaci znamená, že objednávka byla zaslána správně.
  5. Objednávky jsou realizovány Administrátorem na základě úhrady pohledávky s variabilním symbolem, prostřednictvím platebních metod uvedených na stránkách servisu, a také veškerých dalších nákladů specifických pro produkt, které budou vždy uvedeny na servisu a během zadávání objednávky produktu.
  6. K přehrávání kurzu potřebujete mít přehrávač DVD.
  7. Kupující nemá právo zakoupené DVD půjčovat, kopírovat a distribuovat.
  8. Kupující může po uskutečnění transakce obdržet fakturu. Aby mohla být faktura vystavena, je nutné ve formuláři objednávky uvést fakturační údaje.
  9. Část B. Práva k zakoupenému kurzu.

  10. Kupující může používat produkt v souladu s jeho určením, tj. přehrávat v elektronickém zařízení, počítači nebo jiném vhodném zařízení pro zobrazení obsahu kurzu, bez možnosti kopírování souborů a neoprávněného využití podle zákona, v celku nebo zčásti, nesmí měnit jeho elektronickou strukturu (například formát souboru) nebo jinak upravovat soubor (například odstranit ochranu nebo označení). Rovněž není dovoleno šířit materiály z kurzu, zakázáno je veřejné sdílení, bez ohledu na účel a formu těchto aktivit. Všechny výše uvedené činnosti mohou být sjednány s Administrátorem výhradně písemnou formou.
  11. Každý držitel kurzu je povinen dbát o to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměly přístup k produktům takovým způsobem, aby mohly kopírovat a dále distribuovat produkt bez souhlasu Administrátora, nebo jakýmkoli jiným způsobem, neslučitelným s rozsahem udělených práv, nakládat s tímto materiálem. V případě odhalení takových případů může Administrátor podat žalobu z titulu porušení práv.
  12. Veškerý obsah dostupný na stránkách servisu – ať již zdarma, nebo za úplatu – podléhá ochraně předpokládané v Autorském zákoně a souvisejících předpisech (zák. č. 24/1994 Sb., pol. 83).

  § 4
  Reklamace a vrácení zboží

  1. Veškerá selhání funkce servisu, komentáře a veškeré další otázky týkající se účelu a předmětu činnosti servisu může uživatel reklamovat. V takovém případě je nutné Administrátorovi, nebo osobám zodpovědným za servis a obsluhu klienta, poslat email nebo dopis s komentářem na korespondenční adresu Administrátora: FILAR Krystyna Goldmann,
   ul. Harcerska 2c, 64-125 Poniec.
  2. Reklamace bude řešena Administrátorem průběžně, nejpozději do 14 dnů po obdržení stížnosti. Nicméně Administrátor si vyhrazuje právo ponechat stížnost bez odpovědi, pokud se jedná o nedostatky vyplývající z neznalosti Obchodních podmínek a také nedodržení poskytnutých pokynů a informací, které jsou dostupné na stránkách servisu.
  3. Každý uživatel, který kupuje kurz prostřednictvím servisu, má právo na vrácení investované částky v průběhu 2 let ode dne zakoupení kurzu. Nicméně Administrátor si vyhrazuje právo odmítnout vrácení peněz ve výjimečných případech, kdy má oprávněnou pochybnost, že požadované vrácení nese známky zneužití práva na vrácení peněz (opakované vrácení, kupování mnoha produktů za sebou a jejich vracení, atd.).
  4. Za účelem vrácení peněž je nutné, aby uživatel zaslal Administrátorovi zprávu, ve které prohlásí, že chce využít záruky spokojenosti. Uživatel uvede své údaje (jméno a příjmení, číslo učtu, e-mail), název kurzu, datum nákupu a kupní cenu. Pro účinnost takového oznámení je nutné zaslat e-mail ze schránky, prostřednictvím které byla objednávka odeslána.
  5. Během 7 dnů od obdržení e-mailu s žádostí o vrácení peněz bude Administrátor informovat kupujícího o rozhodnutí, s přiloženým formulářem pro vrácení zboží, který musí kupující vyplnit, podepsat a odeslat společně s kurzem a paragonem doporučeným dopisem na adresu Administrátora: FILAR Krystyna Goldmann, ul. Harcerska 2c, 64-125 Poniec.
  6. Řádně vyplněný a doručený (na adresu Administrátora) formulář je základem pro vrácení finančních prostředků, vyplacených z titulu úhrady ceny za vrácený kurz. Administrátor provede vrácení peněz nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí formuláře, výhradně formou bankovního převodu na účet kupujícího.

  § 5
  Závěrečná ustanovení

  1. Přes veškerou snahu o kvalitu a kontrolu, Administrátor neodpovídá v co největší míře, jak umožňují platné právní předpisy, za obsah poskytovaný a zveřejněný na internetových stránkách servisu, za pravost, správnost a autenticitu jakéhokoli materiálu, který nepochází od Administrátora nebo jím není ověřen.
  2. Administrátor nezodpovídá za události a jejich důsledky, které vznikly, nebo mohou ve skutečnosti vzniknout, v důsledku používání servisu, uplatňování obsahu uvedeného v kurzu a informací zveřejněných prostřednictvím servisu.
  3. Bez právního základu Administrátor neposkytuje třetím osobám (žádným jiným způsobem, než vyplývá z účelu servisu a rozsahu poskytnutých souhlasů a prohlášení) informace a údaje o uživatelích. Administrátor vynaloží veškeré úsilí, aby informace byly dostatečně chráněny, a to způsobem stanoveným v Zákoně o ochraně osobních údajů a předpisech vydaných na jeho základě.
  4. Administrátor, jako majitel a správce servisu, vynaloží veškeré úsilí k zajištění řádné a nepřetržité funkce servisu a všech služeb poskytovaných prostřednictvím servisu. Administrátor nenese žádnou odpovědnost za komplikace způsobené vyšší mocí nebo nezákonným zásahem uživatelů nebo třetích osob do struktury informačních systémů pro obsluhu servisu.
  5. Administrátor si vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění, na dočasné nebo úplné vypnutí servisu za účelem zvýšení kvality servisu nebo provedení údržby.
  6. Administrátor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat servisu, shromážděných v informačních systémech Administrátora, která vznikla poruchou zařízení, dysfunkcí sítě Internet nebo v důsledku jednání třetích osob.
  7. Administrátor si vyhrazuje právo zveřejnit na stránkách servisu informace o uživatelích, kteří opakovaně porušují Obchodní podmínky nebo konají v rozporu s Obchodními podmínkami a účelem nebo charakterem servisu, nebo činí Administrátorovi (nebo třetím osobám) škodu.
  8. Administrátor si vyhrazuje právo anonymně zveřejnit obsah otázek a výpovědí uživatelů, kteří se obracejí na tým servisu, spojených s fungováním servisu (FAQ), poskytováním poradenství a dalších informací, které Administrátor považuje za obsah, jež je vhodné zveřejnit.
  9. Bez souhlasu Administrátora je zakázáno kopírovat, reprodukovat nebo jinak využívat – zcela nebo zčásti – informace, údaje či jiný obsah dostupný nebo pocházející z webu servisu, s výjimkou případů vyplývajících z Autorského zákona a souvisejících předpisů (zák. č. 24/1994 Sb., pol. 83).
  10. Administrátor si vyhrazuje právo převádět zcela nebo zčásti svá práva a povinnosti spojená se servisem.
  11. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek mohou být Administrátorem změněna bez uvedení důvodu. Změny budou na stránkách servisu zveřejňovány průběžně v podobě souvislého textu Obchodních podmínek, včetně informace o provedení těchto změn.
  12. Poté, co budou na webových stránkách servisu zveřejněny informace o změnách v Obchodních podmínkách, uživatel by se měl neprodleně seznámit se změnami, neboť přihlášení nebo provedení jakýchkoliv jiných činnosti souvisí s bezpodmínečným přijetím nového obsahu Obchodních podmínek.
  13. Pokud uživatel nesouhlasí se změnami v Obchodních podmínkách, neměl by používat servis, a pokud je stálým uživatelem, pro kterého mohou mít změny v Obchodních podmínkách velký význam, měl by o tom neprodleně informovat Administrátora.
  14. Prohlášení o neschválení změn v Obchodních podmínkách bude mít za následek odstranění uživatele z účasti ve všech aspektech stálé funkce servisu.

  Vyloučení odpovědnosti

  Ačkoli bylo vynaloženo velké úsilí, aby informace na těchto stránkách byly co nejpřesnější, FILAR Krystyna Goldmann (Autor) neodpovídá za jejich obsah.
  Materiál může obsahovat nepřesnosti a chyby v pravopisu. Autor neručí za správnost a úplnost materiálů nebo spolehlivost rad, názorů, stanovisek, výkresů nebo jiných informací zobrazených nebo distribuovaných jeho prostřednictvím.

  Uživatel souhlasí s tím, že spoléhání se na tyto názory, rady, prohlášení, záznamy a výkresy je jednáním na vlastní odpovědnost. Obsah je zprostředkováván v takové formě, v jaké je dostupný.
  Autor nenese žádnou odpovědnost za chyby, nepřesnosti, opomenutí a jiné chyby, neúplnost nebo nepravost jakékoliv informace obsažené na této stránce.

  Nesouhlasíte-li s těmito pravidly – opusťte tento servis.